EuroCena – jest to wartość towaru wyrażona w pieniądzu, czyli kwota jaką klient musi zapłacić aby otrzymać dany produkt. Polityka cen zależy od rodzaju produktu oraz wielkości rynku docelowego. Przy ustalaniu ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które ją kształtują. Czynniki kształtujące politykę cen muszą także byś podstawą treści promocji, aby nabywcy mieli świadomość za co płacą i dlaczego.

Wyróżnia się więc:

  • Politykę wysokiej ceny – odnoszącą się do towarów luksusowych i towarów nowych.
  • Politykę ceny aktywizującej popyt – stosowaną dla produktów o wysokiej cenowej elastyczności popytu.
  • Politykę sprzedaży po cenach promocyjnych – stosowaną tymczasowo przy wprowadzaniu towarów na rynek.

Powszechne jest zjawisko wykorzystania cen w charakterze środka zachęty. Stosowanie cen promocyjnych może przynieść pożądane efekty, ale również wiążą się z tym pewne zagrożenia. Do głównych zagrożeń zaliczamy traktowanie produktów o promocyjnej cenie jako towarów gorszych jakościowo. Dlatego też ważne jest ukazanie czynników powodujących obniżenie ceny i przekonanie o niezmienności jakości towaru.

Promocja a dystrybucja

Dystrybucja – jest częścią marketingu, na którą składają się wszystkie działania związane z fizycznym przepływem od ich wytwórcy do docelowego konsumenta lub użytkownika.
W strategii marketingowej usług dystrybucja jest instrumentem wykorzystywanym w celu tworzenia warunków realizacji usług dogodnych dla klienta pod względem miejsca, czasu i formy. Do kluczowych środków dystrybucji usług należą kanały dystrybucji, gęstość i lokalizacja sieci usługowej oraz technika sprzedaży usług.

Istotnym warunkiem skuteczności promocji w kształtowaniu zadań dystrybucyjnych przedsiębiorstwa jest synchronizacja komunikacji z zaopatrzeniem poszczególnych ogniw  kanału dystrybucji